Reklamačný poriadok

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Miroslav Bušo – MOPOS, so sídlom Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 11 978 147, IČ DPH: SK1020301810, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-2343, bankové spojenie: IBAN: SK65 0900 0000 0000 4173 9776 SWIFT: GIBASKBX, e-mail: info@moposnm.sk, telefonický kontakt: +421 32 771 30 27, +421 907 894 873 (ďalej len „MOPOS“) vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky za účelom informovania zákazníkov ako aj zákazníkov - spotrebiteľov (ďalej aj ako „zákazník“ alebo „zákazník“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na webovej stránke eshopu ako aj na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v kamennej predajni MOPOS.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. MOPOS zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru (§ 664 Občianskeho zákonníka).

III. REKLAMÁCIA TOVARU

1. Zákazník si môže uplatniť právo na výmenu tovaru v kamennej predajni MOPOS bezodkladne po zistení, že tovar nie je spôsobilý na užívanie v zmysle kúpnej zmluvy alebo jeho obvyklého užívania. Zákazník nesmie tovar ďalej užívať.

2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si zákazník uplatňuje v kamennej predajni MOPOS alebo písomne na adrese sídla MOPOS.

3. MOPOS alebo ním poverená osoba je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie v zmysle § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4. MOPOS je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, MOPOS je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi (zákazníkovi) bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

5. V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

a. pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je MOPOS oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie;

b. po uplynutí 30 dňovej lehoty, je MOPOS povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas.

6. MOPOS je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Pri uplatnení práv v rámci reklamačného konania v MOPOS je zákazník povinný:

a) predložiť rovnopis kúpnej zmluvy, faktúry, objednávky, príjmového pokladničného dokladu, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u MOPOS,

b) zabezpečiť, aby predmet bol okrem reklamovanej vady fyzicky nepoškodený,

c) odovzdať MOPOS tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému tovaru,

d) poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu poverenou osobou MOPOS.

2. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar obvykle používa, d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom, e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený, g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, alebo tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod., h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

3. Možnosť reklamácie sa tiež nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, neodbornej manipulácie, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje MOPOS a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

2. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým MOPOS nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. MOPOS môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie časti ceny za tovaru.

5. Zákazník má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie časti ceny aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

6. Zákazník má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie časti ceny aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7. Ak MOPOS reklamáciu nevybaví do 30 dní, po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny ceny.

VI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

1. Každý spotrebiteľ (zákazník, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

2. V prípade vnútroštátneho sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, e-mail: adr@soi.sk, ars@soi.sk, Tel.: +421 2 5827 2123, +421 2 5827 2141, Fax: +421 2 5341 4996.

3. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212, Tel.: +421 905 528 477, E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

4. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

5. Ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk).

6. Ak MOPOS na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.10.2019