VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu https://eshop.moposnm.sk/ (znenie účinné k 25.5.2018)

Článok 1 Úvodné ustanovenia, vysvetlenie niektorých pojmov

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „Zmluvné podmienky“) sa vydávajú na účely nákupu tovarov a služieb prostredníctvom e-shopu https://eshop.moposnm.sk/. Nákup môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) pričom zákazník súhlasí s tým, že kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu https://eshop.moposnm.sk/ sa budú riadiť týmito Zmluvnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, inými podmienkami uvedenými na stránke https://eshop.moposnm.sk/, prípadne jej podstránkach či súvisiacich stránkach a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Predávajúcim sa v týchto Zmluvných podmienkach rozumie Miroslav Bušo – MOPOS, so sídlom Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 11 978 147, IČ DPH: SK1020301810, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-2343, bankové spojenie: IBAN: SK65 0900 0000 0000 4173 9776 SWIFT: GIBASKBX, e-mail: info@moposnm.sk, telefonický kontakt: +421 32 771 30 27, +421 907 894 873 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „MOPOS“).

3. Kupujúcim sa v týchto Zmluvných podmienkach rozumie zákazník.

4. Zmluvnými stranami sa v týchto Zmluvných podmienkach rozumie predávajúci a kupujúci vymedzení podľa týchto Zmluvných podmienok.

5. Orgánom dozoru sa v týchto Zmluvných podmienkach rozumie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08.

6. Tieto Zmluvné podmienky sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

7. Súbežné používanie akýchkoľvek iných dojednaní a všeobecných Zmluvných podmienok kupujúceho s Zmluvnými podmienkami predávajúceho je vylúčené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 2 Postup pri objednávaní tovaru.
Ako mám objednať tovar?

1. Zákazník si môže cez e-shop https://eshop.moposnm.sk/ objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA" a to umiestnením kurzora na túto funkcionalitu a kliknutím na ňu.

2. Objednaný tovar sa následne pridá do nákupného košíka, ktorý je zákazníkovi kedykoľvek k dispozícii, aby si vedel v každom momente skontrolovať jeho obsah, tento odstrániť alebo ho upraviť. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na https://eshop.moposnm.sk/. Pri dobrovoľnej registrácii je zákazník povinný vyplniť požadované údaje.

3. Zákazník týmto prehlasuje, že akékoľvek údaje, ktoré prostredníctvom eshopu uvedie za účelom registrácie alebo nákupu cez eshop sú aktuálne, správne a pravdivé. Pokiaľ zákazník pri registrácii alebo objednávaní tovaru uvedie svoje IČO, má sa za to, že voči MOPOS vystupuje a nakupuje ako podnikateľský subjekt, nie ako fyzická osoba - spotrebiteľ. Zákazníkom sprístupnené údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy, prípadne iné uplatňovanie práv a plnenie povinností vzniknuté v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom.

4. Výsledkom registrácie je užívateľský účet, ktorý zákazník využije pri nákupoch v MOPOS eshope https://eshop.moposnm.sk/. V rámci tohto konta/profilu budú zákazníkovi registrované objednávky, stav ich vybavenia, prípadne iné informácie týkajúce sa aktivity zákazníka na https://eshop.moposnm.sk/. Prihlasovacie údaje do konta/profilu si uchovajte pre prípad budúcich nákupov, pretože pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň dbajte na to, aby ste tieto údaje ochránili pred ich stratou a zneužitím.

5. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho kúpnej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, inštaláciu či montáž tovaru, pokiaľ nie sú tieto služby poskytované zadarmo (kúpna cena a ostatné náklady sú ďalej označené spoločne ako „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, ako aj inštalácie a montáže tovaru v okrese Nové Mesto nad Váhom, pričom montáž a inštalácia je v okrese Nové Mesto nad Váhom zahrnutá v cene tovaru (ďalej aj ako „sprievodné služby“).

6. Okamihom vytvorenia objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme MOPOS, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke https://eshop.moposnm.sk/, v týchto Zmluvných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

7. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel, považuje ich za dostatočne jasné a zrozumiteľné a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť zmenu Zmluvných podmienok, ktorá nadobudne účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Zmluvných podmienok na internetovej stránke https://eshop.moposnm.sk/, jej podstránke či súvisiacej stránke. Každá už uzavretá kúpna zmluva o kúpe tovaru sa však riadi Zmluvnými podmienkami platnými a účinnými v čase, keď došlo k jej uzavretiu.

9. Okrem objednania tovaru s registráciou je možné tovar nezáväzne zarezervovať aj bez registrácie, a to formou rezervácie tovaru priamo v kamennej predajni.

Článok 3 Platobné podmienky.
Ako môžem za objednaný tovar zaplatiť?

1. Akékoľvek ceny tovarov a služieb uvedené na https://eshop.moposnm.sk/sú vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník tieto možnosti úhrady, ktoré závisia od vzdialenosti miesta doručenia od kamenného obchodu MOPOS a naskladnenia tovaru:

a. Dobierka

b. platba v kamennej predajni MOPOS

c. c. bankovým prevodom.

2. Pri úhrade dobierky je cenu uvedenú v objednávke potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

3. V prípade, že pôjde o tovar, ktorý MOPOS nemá na sklade a bude potrebné ho objednať až na základe objednávky od zákazníka, zákazník je povinný zaplatiť tovar vopred bankovým prevodom alebo v kamennej predajni MOPOS a k objednaniu tovaru dôjde až po uhradení celej ceny zo strany zákazníka.

Článok 4 Dodacie podmienky
Ako mi bude objednaný tovar doručený a koľko ma to bude stáť?

1. MOPOS sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada naskladneného tovaru dobierkou. Pokiaľ MOPOS nebude mať tovar fyzicky na sklade (o čom bude zákazníka informovať) a objedná ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré nie je možné predvídať ani ovplyvniť a pre ktoré môže nastať nemožnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

2. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar doručujeme vlastnými dopravnými kapacitami, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby v prípade doručenia do miesta dodania nachádzajúceho sa vo vzdialenosti viac ako 25 km od kamennej predajne MOPOS. Tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej kamennej predajní (Piešťanská 1170/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom) pri zachovaní ceny z internetového obchodu.

3. Úhradou alebo zaplatením ceny sa rozumie aj moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet MOPOS, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná.

4. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, MOPOS sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode MOPOS a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, MOPOS sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa MOPOS a zákazník nedohodnú inak.

5. Spoločnosť MOPOS sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

6. Pokiaľ si zákazník avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť MOPOS včas vopred neinformoval, prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

7. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu.

Článok 5 Storno objednávky
Môžem svoju objednávku zrušiť?

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na https://eshop.moposnm.sk/ nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, podľa článku 6 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Môže objednávku zrušiť/stornovať aj MOPOS?

MOPOS si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, za predpokladu, ak:

• nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok dohodnutých v objednávke,

• sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať, prípadne sa značným spôsobom zmenila jeho cena zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, MOPOS bude bez zbytočného odkladu kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti MOPOS a zákazníka o poskytnutí

iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť MOPOS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6 Poučenie o práve zákazníka považujúceho sa za spotrebiteľa a nakupujúceho cez https://eshop.moposnm.sk/ odstúpiť od zmluvy
Môžem vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu?

1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@moposnm.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany zákazníka. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Zmluvných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ.

3. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti MOPOS, a to osobne alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou MOPOS, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti MOPOS s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom.

4. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Zmluvných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými Zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu a zároveň je preukázať svoju totožnosť.

6. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

7. Spoločnosť MOPOS sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

8. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g. poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7 Uplatnenie a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov
Ako môžem reklamovať vadný tovar a na čo všetko sa môžem sťažovať?

1. Zákazník je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru tento riadne skontrolovať. Zákazník je oprávnený tovar neprevziať pokiaľ zistí na tovare alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak tovar nie je kompletný v súlade s objednávkou. V takomto prípade je vždy povinný spísať s poverenou osobou MOPOS a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

2. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť u MOPOS. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane dokladu o zaplatení tovaru. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti MOPOS za vady, ako napr. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu, prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane dokladu o zaplatení tovaru a záručného listu do kamenného obchodu MOPOS. Zákazník a MOPOS sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju MOPOS navrhnúť e-mailom na adrese info@moposnm.sk alebo telefonicky na +421 32 771 30 27, prípadne osobne v kamennej predajni MOPOS.

3. Spoločnosť MOPOS nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom alebo za nevyhovujúcich podmienok (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku alebo jeho časti inou, ako oprávnenou osobou, teda autorizovaným servisom, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

4. Ak po vybavení reklamácie zákazník – spotrebiteľ nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie, prípadne má za to, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv a/alebo oprávnených záujmov, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka – spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom – spotrebiteľom, zákazník – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 8 Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Čo sa bude diať s mojimi osobnými údajmi, ktoré vám sprístupním?

Dňa 25. mája 2018 nadobudol účinnosť nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – tzv. Nariadenie GDPR (ďalej len „Nariadenie“), ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Všetky relevantné informácie súvisiace s implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu eshopu MOPOS s Nariadením ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente uverejnenom na našich webových stránkach a mali ste možnosť sa s ním oboznámiť aj pri zadávaní objednávky.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.10.2019